Narzędzia osobiste

GIS


Realizacja programu przyczyni się do realizacji zobowiązań wynikających z :

 • Protokołu Kioto z dnia 15.07.1998 r. (ratyfikowanego 13.12.2002 r.)
 • Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 • Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych transponowanej do prawa polskiego. 

Termomodernizacja obejmie około 1 tys. obiektów. Ilość zaoszczędzonej energii wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych wyniesie 2 300 000 GJ/rok [650 000 MWh/rok]. Z kolei ograniczenie i uniknięcie emisji CO2 w wyniku oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć objętych niniejszym programem wyniesie 250 000 ton/rok.

Budżet ustala się na kwotę 1 066 mln zł, w tym 400 mln zł ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU oraz 666 mln zł środków NFOŚiGW.

Intensywność i warunki dofinansowania
1.) Dofinansowanie w formie dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
2.) Dofinansowanie w formie pożyczek inwestycyjnych bez możliwości umorzenia:

 • Stałe oprocentowanie: 5,5% w skali roku.
 • Okres finansowania: do 15 lat od pierwszej wypłaty.
 • Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Wysokość pożyczki:50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

Beneficjenci: podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu oszczędzania energii - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Rodzaje przedsięwzięć
W ramach programu wspierane będą inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

 • ocieplenie obiektu,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia.
 • systemy zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.

Więcej szczegółowych informacji na stronie NFOŚiGW >>>