Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Częstochowa

Częstochowa


W Częstochowie, odpowiedź na pytanie jak zarządzać uzyskano analizując 121 placówek oświatowych, dla których przygotowano raporty indywidualne, zawierające porównania zużyć i kosztów mediów od roku 2003 oraz wstępną ocenę energochłonności obiektu, które stanowią również podstawę do wygenerowania świadectw energetycznych. Dla tych obiektów przygotowano również raport zbiorczy, prezentujący efekty realizowanego procesu. Raporty indywidualne otrzymali zarządcy obiektów oraz odpowiednie merytorycznie Wydziały, raport zbiorczy - władze samorządowe Częstochowy. Dokumenty te sporządzane są corocznie, a rokiem bazowym jest rok 2003, w którym nie wystąpiły jeszcze efekty realizowanych działań.

Raporty pokazują efekty zarządzania energią i środowiskiem, jakie uzyskano realizując następujące działania:


I. Beznakładowe

 • Eliminowanie nadmiernych zużyć energii i wody.
 • Regulację i konserwację urządzeń.
 • Bieżącą kontrolę warunków rozliczeń oraz aktualizowanych umów z dostawcami mediów.
 • Wydawanie zaleceń w zakresie zmiany warunków rozliczeń oraz nadzór nad realizacją tych zaleceń.
 • Pomoc w negocjacjach z dostawcami mediów: przygotowanie opinii, projektów reklamacji i odwołań, monitoring przebiegu negocjacji 
 • Analiza faktur pod względem zgodności z warunkami umów, taryfami i przepisami branżowymi oraz pomoc w uzyskaniu ewentualnych korekt.
 • Doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych.
 • Analiza rozliczeń pododbiorców za pobrane media, pomoc w ustaleniu zasad tych rozliczeń.  


II. Inwestycyjne – równolegle do prowadzonego beznakładowego procesu zarządzania realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne w pojedynczych obiektach, polegające na modernizacji węzłów cieplnych, częściowej wymianie lub uszczelnieniu stolarki okiennej, jak również dociepleniu ścian i stropodachów.


Efekty działań


Łączne koszty mediów energetycznych w roku 2005 wyniosły 10 172 000 zł i w porównaniu do roku 2003 zmniejszyły się o 1 667 000 zł (14,08%) pomimo taryfowej podwyżki cen mediów. Zmiana kosztów dla poszczególnych rodzajów paliw i energii przedstawia się następująco:

czestochowa


Łączne zużycie paliw i energii w grupie analizowanych obiektów oświatowych w 2005 r. wyniosło 213 300 GJ i w porównaniu do roku 2003 zmniejszyło się o 48 600 GJ (18,56%). Zmiany zużycia przedstawiały się następująco:

czestochowa2

Ograniczenie zużycia energii spowodowało wymierny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery do 26236 ton CO2 w 2005 r., czyli o 1828 ton (6,5%) w porównaniu do roku 2004 oraz 6037 ton CO2 (18,7%) w porównaniu do roku bazowego 2003.

czestochowa3

Efektywność wykorzystania wody w grupie analizowanych obiektów oświatowych oceniona została na podstawie wartości jednostkowych wskaźników zużycia oraz kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 1 ucznia. Jednostkowe średnie zużycie wody zmniejszyło się z 3,80 m3 w 2003 r. do 3,02 m3 w 2005 r., tj. o 20,53%. Natomiast jednostkowe koszty wody w roku 2005 wyniosły 16,97 zł/os i w porównaniu do 2003 roku spadły o 2,82 zł/os (14,26%).

czestochowa4


Lokalny plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)”


Cel:
Zmniejszenie kosztów energii i obciążenia środowiska w obiektach oraz budynkach na terenie Miasta, a także realizacja „Założeń do planu zaopatrzenia Miasta Częstochowy w ciepło, energię elektryczną” uchwalonego przez Radę Miasta w III kw. 2007r. w części racjonalizacja zużycia energii.

Dwa stopnie szczegółowości CEEAP:

1.) Program szczegółowy dotyczący obiektów oświatowych oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej
2.) Program ogólny dotyczący:

 • Sektora transportu
 • Sektora mieszkalnictwa
 • Systemów energetycznych, wodno-ściekowych oraz gospodarki odpadami